De rol van (aanstaande) vaders ten aanzien van groenten en fruit in het gezin

Een van de speerpunten van het NAGF is ‘Jonge gezinnen’. Het NAGF ontwikkelt samen met een groep experts een communicatiestrategie om (aanstaande) vaders te betrekken bij het eten van groenten en fruit in het gezin. Er is namelijk nog weinig bekend over de rol die (aanstaande) vaders willen en kunnen nemen.

Hiervoor wordt het ‘Communicatie Activatie Strategie Instrument’ (afgekort CASI) gebruikt. Dit instrument is gebaseerd op inzichten uit de sociale wetenschap over gedragsverandering met communicatie. Het uiteindelijke doel is om de consumptie van groenten en fruit bij kinderen verhogen. Daarvoor wil het NAGF: jonge gezinnen hulp bieden bij het aanleren van het eten van (meer) groenten en fruit van kinderen, ouders stimuleren om zelf meer groenten en fruit te eten en het goede voorbeeld te geven en de omgeving van jonge gezinnen inzetten om groenten en fruit stimuleren.

De centrale vraag van deze CASI is: “Zijn mannen/vaders in te zetten om consumptie in het gezin te bevorderen?”

Het CASI wordt, onder begeleiding van twee communicatiedeskundigen van het ministerie van LNV in verschillende sessies uitgevoerd door een groep (gedrags-)experts. Deze experts komen van de WUR, het Louis Bolk Instituut, het Voedingscentrum, Jongeren op Gezond Gewicht, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, de Erasmus MC, Food Cabinet, de WER en het NAGF.

Op 24 september is de groep gestart met het in kaart brengen van het huidige en het gewenste gedrag van vaders van jonge gezinnen en een doelgroep afbakening. Tijdens een tweede sessie in november zal er verder ingezoomd worden op gedragsbepalers en bouwstenen voor strategie en mogelijke interventies. Uiteindelijk moet deze analyse leiden tot een vervolgplan met concrete acties en afspraken.